“Varg e Vi” is a non-governmental cultural organization which was established on 25 April 2011 in Gjilan, Kosovo. It consists of seven members, all artists of different arts, ranging from visual artists, poets, actors and musicians.

The Center for Contemporary Art “Varg e Vi” operates as part of this organization. It was established on 3 November 2012 and is governed by the members. “Varg e Vi” has its Chairperson, the artistic director, its Board and the members.

The Centre promotes contemporary art and its values at all art mediums. Its goal is to bring artists together as well as new experiences on various forms of contemporary art: personal exhibitions of visual artists, performances, lectures and debates concerning art and culture, trainings and workshops, etc.

“Varg e Vi” engages also to establish cooperation and exchange of experiences between similar centers and organizations at a local and regional level, as well as worldwide.

Varg e vi është organizatë kulturore joqeveritare e themeluar më 25.04.2011 në Gjilan, Kosovë, e cila përbehët nga shtatë anëtarë të fushave të ndryshme të arteve, duke filluar nga artist vizuel, poet, aktor dhe muzicient. Në kuadër të këtijë asociacioni është themeluar edhe Qendra për Art Bashkekohor “Varg e Vi” më 03.11.2012, e cila menaxhohet nga vet anëtarët e grupit. “Varg e Vi” e ka kryetarin, drejtorin artistik , bordin dhe anëtarët e saj. Qendra për Art Bashkekohor “Varg e Vi” promovon vlera për arte bashkëkohore në të gjitha mediumet e arteve . Qëllim i saj është të sjellë artist dhe experienca të reja mbi artin bashkëkohor në fusha të ndryshme: Ekspozita personale dhe kolektive te artisteve vizuel, performime, ligjerata mbi artin dhe kulturën, trajnime, punëtori etj. Qendra për Art Bashkekohor “Varg e Vi” ka për qellim edhe krijimin e bashkëpunimeve dhe shkëmbimin e përvojave midis qendrave të ndryshme vendore, rajonale dhe botërore.