Art Lovers are Present

ART LOVERS ARE PRESENT
“Varg e Vi” ndaljet i ka frymëzim, vazhdimin dhe aktivitetet e saj dëshmi ekzistence e rezistence. Prandaj, pas një sërë aktivitetesh, ekspo-performancash, ligjëratash mbi tendencat e reja artistike, punëtoritë mbi filmin e muzikën, prurjet artistike bashkëkohore nga rajoni dhe Evropa Perëndimore, prezantimin e punës kolektive po ashtu jashtë vendit, do të vazhdon me ekspo-performancën “Art lovers are present” në garazhën e veturave “Te Mufa”, në “rrugën e Prishtinës”, sipër ish muraleve të NATO-s. Puna kuratoriale mbështetet edhe nga ndarja e përvojës si mjeshtër-automekaniku. Garazha shndërrohet për një natë në galeri arti, automekaniku i përvishet punës së kuratorit dhe i duhet të nesërmen herët në mëngjes, t’i përvishet sërish zanatit të tij. “Art lovers are present” mëton të tallet me secilin përgjegjës mbi hapësirat, me secilin që nuk mundëson hapësira të reja për art, me secilin që zotohet për zgjerim hapësirash e vetëm i ngushton ato nga shpirtngushtësia dhe prej frikës nga e bukura. Prandaj, ekspozita në garazhë nuk e përjashton edhe bërtimën, revoltën, refuzimin dhe rezistencën. Artistët pjesëmarrës janë: Din Azizi, Jeton Muja, Kushtrim Zeqiri, Avni Shkodra, Kushtrim Sylejmani dhe Avni Rudaku.

“Varg e Vi” is inspired by prohibitions, while its persistence and activities are proof of its existence and resistance. Therefore, after a range of activities, expo-performances, lectures on new artistic trends, workshops on film and music, contemporary artistic influences from the region and Western Europe and presenting collaborative works abroad, will continue with the expo-performance “Art lovers are present” at the auto garage “Te Mufa”, on Prishtina Road. The curatorial duties are also augmented by the car mechanic experience. The garage is transformed into an art gallery for a night, in which the car mechanic takes on the role of curator, and subsequently returns to his profession early in the morning. “Art lovers are present” aims to troll everyone responsible for spaces, everyone who does not provide new space for art, everyone who promises to expand existing spaces, but instead contracts them due to their baseness and fear of beauty. Therefore, the exhibition in the garage encourages dissent, revolt, rejection and resistance. Participating artists include: Din Azizi, Jeton Muja, Kushtrim Zeqiri, Avni Shkodra, Kushtrim Sylejmani and Avni Rudaku.

Catalogue of the exhibition