David Goldenberg

KËRCËNIMET NDAJ EKZISTENCËS SË ARTIT DHE HUMBJA E IMAZHIT TE ARTIT
Arti nën neoliberalizmin dhe humbja e përshkrimeve, termeve, kategorive për ta definuar artin sot. Cili është qëllimi i artit? A është për ta mbrojtur një traditë dhe një sërë marrëveshjesh (konventat shoqërore apo të komunitetit të studiuesve të artit rreth asaj se çfarë është dhe nuk është art)? Apo është që të shërbejë (kryejë) edhe një funksion tjetër, që të dyja për të ndihmuar në parafytyrimin apo zbulimin e saktë se si ne mendojmë, dhe në të njëjtën kohë për të gjetur potencialin e vërtetë të artit?

BIOGRAFIA
Për vite të tëra, hulumtimet e tij kanë qenë të përqendruara në konceptin e “Post-Autonomisë” (paspavarësuese), që ai e ka zhvilluar në një numër të prezantimeve që mbahen në institucione të rëndësishme ndërkombëtare, ndër të cilat janë edhe këto të fundit: Biblioteka Digjitale, Shtëpia e Galerisë së Qytetit, Kajro, Egjipt (2014); Skenaret e Post-Autonomisë, Studio: Glenda Cinquegrana, Milano, Itali (2012); Shabllonet e Dokumenteve Mobile, Chisenhale Studios, Londër (2011), Hapësira e Post-Autonomisë, Depot e Arteve, Vjenë (2011), Botët e Artit të Besueshëm, Basekamp, Filadelfia, SHBA (2010), Dokumente Mobile, Galeria Fordham, Londër, Britani e Madhe (2009), Koha e Post-Autonomisë është Tani, Hapësira Juaj, VanAbbemuseum, Eindhoven, Holandë (2009), Koha e Post-Autonomisë, Operacionet Lokale, Galeria Serpentine, Londër, Britani e Madhe (2007). Graviteti i lokalizuar në nivel lokal (lokalisht), Botët e Artit të Besueshëm, organizuar nga Basekamp, ICA Filadelfia, SHBA; Antologjia e Artit, Kunst und Austellungsshalle der Bundersrepublik, Bon, Gjermani (2006).
Goldenberg ka marrë pjesë në një numër të prezantimeve grupore ndërkombëtare, ndër të cilat janë: Konferenca e Bienales së Detit Kaspik, Baku, Azerbajxhan, 2013; Strukturat personale, Projekti Kolateral për Bienalen e Venecias, Venecia, Itali, 2013; Projekti online (në internet) për Bienalen e Berlinit, Gjermani (2012); Bienalja e Artit të parë të tokës, Mongolia (2010); Bienalja e Dhjetë Ndërkombëtare e Stambollit (2007); Bienalja e Gjashtë Ndërkombëtare e Sharjah, UAE (2003). Me këto duhet të shtohen edhe ekspozitat në institucionet publike ndërkombëtare, siç është Hedhja në Ujin e Ftohtë, Shedhalle, Curih (2006), Qyteti Shekullor, Tate Modern (Galeria e Artit Modern) në Londër (2001), Nga hapësira, Kolnischerkustverein, Gjermani (2000).

THREATS OF ARTS EXISTENCE AND THE LOSS OF ARTS IMAGES
Art under Neo liberalism and the loss of descriptions, terms, categories to define art today.
What is the purpose of art? Is it to defend a tradition and set of conventions? Or is it to serve another function, to both assist in figuring out exactly how we think, and at the same time work out the true potential of art?

David Goldenberg CV

Is a London based artist represented by The Studio: Glenda Cinquegrana, Milan, Italy.

http://www.glendacinquegrana.com/en/artists/david-goldenberg/biography/

David Goldenberg, (Hitchin, Hertfordshire, UK, 1956) is an important English conceptual artist.
For years, his research has been concentrated on the Post Autonomy concept, which he has developed in a number of shows held at important international institutions, standouts amongst which are the recent Digital Library, the Town house gallery, Cairo, Egypt, (2014); The Scenarios of Post Autonomy, The Studio: Glenda Cinquegrana, Milan, Italy (2012); Template for a Mobile Documenta, Chisenhale Studios, London (2011), The Space of Post Autonomy, Arts Depot, Vienna (2011), Plausible Artworlds, Basekamp, Philadelphia, USA (2010), Mobile Documenta, Fordham Gallery, London, UK (2009), The Time of Post Autonomy is Now, Your space, VanAbbemuseum, Eindhoven, Holland (2009), The Space of Post Autonomy, Local Operations, Serpentine Gallery, London, UK (2007). Locally Localized Gravity, Plausable Artworlds, Organised by Basekamp, ICA Philadelphia, USA; Anthology of Art, Kunst und Austellungsshalle der Bundersrepublik, Deutschland, Bonn, Germany (2006