Demoralised Idealism

“IDEALIZMI I DEMORALIZUAR” i adresohet fushave të ndryshme të shfaqjes ekzistencialiste, sociale dhe politike. Ky koncept mundet të inkorporohet në kuptime të ndryshme, duke u nisur prej idealeve personale të papërmbushura, e në përgjithësi deri tek të gjitha diskurset që si pikë qendrore e reflektojnë të fshehtën apo anën e errët dhe bëhen pjesë e masës së joshur nga iluzionet dhe premtimet. Ne jemi pjesë e udhëkryqit midis të vjetrës dhe të resë, të fiksuar me etikë e moral të rremë, depresion politik, dhe shpesh e kemi zgjedhur servilizmin për mënyrën se si marrim vendime, reagime dhe përgjigje… Nga ky koncept, ne bëmë zgjedhjen e kësaj teme më këto artiste femra: Iskra Dimitrova, Nada Prlja, Vera Kovacevska, Marija Sotirovska, Maja Kirovska, Mihaela Jovanovska dhe Dijana Bogdanovska, puna krijuese e të cilave e adreson konceptin. Zgjedhja për t’i përfshirë vetëm artistet femra është e bazuar në qasje të veçantë për çështje të tilla kaq të përgjithshme dhe të pashmangshme nga pikëpamja femërore, përderisa ato reagojnë me ndjeshmëri të veçantë dhe kritikojnë më ndryshe, duke e përdorur gjuhën e “Luaneshës së plagosur”, ose shpesh ato kanë më shumë guxim për qasje të drejpërdrejta në probleme, duke analizuar, sintetizuar dhe duke krijuar një simbiozë prej shumë semiotikave, në një të vetme.

Kurator: Ana Frangovska

DEMORALISED IDEALISM

The title of the proposed project is Demoralised Idealism and it addresses different aspects of our existential – social – political living. It can have many different notions – from personal unfulfilled ideals to generalised discourses which as focal points reflect the hidden blindness and being part of the crowd misled by delusions and promises. We are on the crossroad between the old and the new, we are obsessed with false ethics and morality, we feel political melancholy, and very often we choose procrastination as a decision or an answer…Thus, my choice of female artists originates from this concept: Iskra Dimitrova, Nada Prlja, Vera Kovacevska, Marija Sotirovska, Maja Kirovska, Mihaela Jovanovska and Dijana Bogdanovska, they all address these issues in their artwork. The decision to select only female artists is based on the following notion: female artists have different approach to such general and engaged issues, they react with different sensibility and they criticize differently either by using the language of a “wounded lioness” or by having have more courage to approach the problem directly, to analyse, to synthetize and to make symbiosis of several semiotics into one.
Institute for Arts and Culture ”Ars Acta”

Curated by: Ana Frangovska