G-Performance

G-PERFORMANCE | FEBRUARY 2019

Audio dokumentari:

G-Performance

Kjo performancë është vazhdimësi e projektit të mëhershëm “Me G, a me Gj”, duke u realizuar prej pjesëmarrjes së publikut. Gjatë performancës, audienca do të ketë mundësi, që nëpërmjet kufjeve “wireless”, ta dëgjojnë një rrëfim mbi trashëgiminë kulturore dhe jetën sociale në Gjilan.

Ecja e publikut do të bëhet nga Sahat Kulla, nëpër Parkun e Qytetit, e deri te Sheshi i Ri në qendër të qytetit (afër ish-Urës së Maskatarit).

Në dy pika të kësaj rruge ecjeje të publikut, do të kemi dy instalacione të artistëve – pjesëtarë të Asociacionit për Art Bashkëkohor “Varg e Vi”, Din Azizit dhe Kushtrim Sylejmanit. “Projekti “G-Performance” realizohet në kuadër të projektit “GRAS – GrassRoots Action Support” i implementuar nga IKS, Lens dhe FES dhe financuar nga Bashkimi Evropian dhe menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.

“G- Performance”! ​

This performance is the continuation of the previous project “With G or GJ”, which will be realized through (performed by) the public. During the performance, the audience will have the opportunity, through a “wireless” headset, to hear a narrative about the value of cultural heritage and social life in Gjilan/ Gnjilane.

– The public will walk from the Clock Tower, through the Park of the City, to the New City Square (near the former Maskatar Bridge).

– At two points on this route we will present installations of two artists (members of the Association for Contemporary Art “Varg e Vi”), Din Azizi and Kushtrim Sylejmani.

“G Performance” project, is realized within the GRAS – GrassRoots Support Action project, implemented by IKS, Lens and FES, funded by the European Union and managed by the European Union Office in Kosovo.