Maureen Bachaus

Maureen Bachaus është artiste nga Holanda e cila merret me mediumet e ndryshme si: fotografi, video-art, instalacione, dokumentarë të shkurtër etj. Ka përfunduar Artet e Bukura në vendin e saj të origjinës, në qytetin Maastricht të Holandës. Ajo ka marrë pjesë me ekspozitat e saj personale dhe grupore, në disa galeri të njohura dhe shtete të ndryshme si në Holande, Belgjikë, Angli , New York etj. Tani do ta kemi mundësinë që ta kemi edhe në Kosovë, respektivisht në Qendrën e Arteve Bashkëkohore “Varg e Vi” në Gjilan.
Në punimet e artistes holandeze Bachaus, mund të gjeni materiale letre, copa druri, gozhda dhe sende të tjera të vjetra, disa prej të cilave i ka përdorur vetëm në fillimet e krijimeve të saj, por gjithnjë duke u marrë sidomos me anën psikologjike njerëzore dhe dramat sociale. Ajo është bërë e njohur sidomos me “Project identification”, e cila ka në qendër rrëfimin njerëzor. Qasja dhe filozofia e saj artistike, sendërtohet sidomos në rrëfimet tragjike njerëzore, fatin individual të njeriut dhe të komuniteteve të braktisura të shoqërisë, duke i dhënë asaj veçanti në qasje dhe kodin tematik, por edhe duke e bërë një prej artisteve që shfrytëzon materialet tradicionale dhe bashkëkohore, për të sinkronizuar kohët dhe kulturat e ndryshme, për t’i puqur dhe për t’i bërë të duken ato të integruara në mes veti, sikur të jenë me prejardhje të njëjtë. Tamam si një artiste kontemporane, Bachaus, ‘viziton’ kohët dhe kulturat, për të ardhur tek e përbashkëta e tyre dhe rezultati i ri artistik.
Artistja Bachaus vjen në Qendrën e Arteve Bashkëkohore “Varg e Vi”, me një ekspozitë mjaftë të veçantë dhe kontemporane, duke shpaluar kreativitet origjinal bashkëkohor, duke përdorur elemente të vrazhda si gozhda e litari, për t’i shndërruar mjetet e tragjikes në pamje artistike, me mënyra të thjeshta dhe krejt të pazbuluara. Publiku gjilanas dhe kosovar do të ketë mundësinë të shoh artisten e huaj Bachaus, e cila do të na flet me një gjuhë universale. Ajo nuk do të na jep rrëfimin e saj, por rrëfimet e të tjerëve, duke na i bërë të shijshme tregimet e tyre sikur të ishin tregimet tona. Rrëfimi i saj do të jetë arti i ndërlidhjes së fuqishme artistike-vizuele. Bachaus do të na ekspozon edhe fotografi që do të na ndërrojnë perspektivën tonë mbi realitetin e zakonshëm perceptiv dhe artistik.

Maureen Bachaus is an artist from the Netherlands who uses various mediums, such as photography, video-art, installations, short documentaries, etc. She completed her studies in fine arts at her place of origin; Maastricht, the Netherlands. She has taken part with her personal and group exhibitions in several popular galleries in different countries, such as the Netherlands, Belgium, the UK, the U.S.A., etc. Now we will have the opportunity to have this artist in Kosovo, respectively at the Centre of Contemporary Art “Varg e Vi” in Gjilan.
In Bachaus’ works one can find paper materials, pieces of wood, nails and other old things, some of which are used only at the beginning of her creations, but always dealing mainly with psychology of the human, as well as social dramas. She has become popular with “Project identification”, which centers on the human story. The approach and her artistic philosophy consist of tragic human stories, individual human destiny and abandoned communities of the society, giving uniqueness on her approach and topical code. Furthermore, this makes her one of the artists that exploit the traditional and contemporary materials, to synchronize between different times and cultures, to unify and to make them look integrated with one another as if they were of the same origin. Right as a contemporary artist, Bachaus “visits” the cultures and times, to come to their shared and new artistic result.
The artist Bachaus comes to the Center of the Contemporary Art “Varg e Vi” with a very special and contemporary exhibition, pointing out original contemporary creativity and using harsh elements, such as nails and rope, in order to transform the tragic means to the artistic view in simple and undiscovered ways. Citizens of Gjilan and Kosovo will have the opportunity to see the foreign artist Bachaus speak a universal language. She would not give us her story, but the stories of the others, making their stories delicious as if they were our own. Her story will be strong art of visual- artistic interconnection. Bachaus will also reveal to us pictures that will change our perspective on everyday perceived and artistic reality